Regulamin - Diagnostyka Tarnów

Sprawdź wyniki

Diagnostyka Tarnów

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNIKI ON-LINE

z dnia 27.06.2018 r.

I. Postanowienia ogólne:

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną: Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieście w Krakowie, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007832, NIP: 945-19-
32-532, Regon: 357772335, Kapitał zakładowy: 165 000 zł, zwana dalej: ?Diagnostyką? lub
?Usługodawcą?, wprowadza niniejszym Regulamin świadczenia usługi ?Wyniki On-line?,
zwany dalej: ?Regulaminem?.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Diagnostykę
Usługi ?Wyniki On-line? na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, w szczególności za
pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.wyniki.diagnostyka.tarnow.pl.
3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi
?Wyniki On-line?.

II. Definicje

a) Diagnostyka/Usługodawca ? Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą: 33-100 Tarnów, ul. Mostowa 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieście
w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000007832, NIP: 945-19-32-532, Regon: 357772335, Kapitał zakładowy: 165 000 zł.
b) Usługobiorca/Pacjent ? osoba, która korzysta z Usługi ?Wyniki On-line?.
c) Aplikacja Diagnostyka Plus ? program na urządzenia mobilne wyposażone w system
Android (wersja 4.1 i nowsza) lub system iOS (wersja 9.0 i nowsza) służący do korzystania
z Usługi ?Wyniki On-line?.
d) Serwis/Strona Dostępu ? strona www.wyniki.diag.pl. i inne jej subdomeny.
e) Weryfikacja ? pierwsze logowanie na Stronie Dostępu do Usługi ?Wyniki On-line? (do
Centralnego Serwera Wyników) poprzez wykonanie następujących czynności:
1) Podanie numeru Karty lub numeru PESEL Pacjenta w wskazanych polach;
2) Potwierdzenie czynności, o której mowa w pkt 1) poprzez podanie Hasła, po wpisaniu
powyższego hasła należy użyć klawisza ZALOGUJ lub klawisza ENTER z klawiatury;
3) Pacjent zostanie przeniesiony do kolejnego pola, gdzie znajduje się treść Regulaminu,
korzystanie z Usługi wymaga akceptacji Regulaminu;
4) Pacjent, po akceptacji Regulaminu zostanie przeniesiony do kolejnego pola, gdzie musi
podać numeru PESEL po wpisaniu wskazanych danych należy użyć klawisza ZALOGUJ;
5) Pacjent zostanie przeniesiony do kolejnego pola ? pola tworzenia nowego hasła, gdzie
Pacjent musi utworzyć nowe hasło, z zastrzeżeniem, że hasło musi zawierać co najmniej 8
znaków, w tym co najmniej jedna litera, jedna cyfra i znak specjalny oraz powtórzyć nowe
hasło we wskazanym polu;
6) Po utworzeniu nowego hasła zgodnie z pkt 5), Pacjent zostanie przeniesiony do kolejnego
pola, gdzie niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail (konieczne jest
wpisanie co najmniej jednej powyższej danej w wskazanym polu);
7) Po wpisaniu danych, o których mowa w pkt 6) należy użyć klawisza ZALOGUJ lub
klawisza ENTER z klawiatury, a na podany numer telefonu lub adres e-mail zostanie wysłany
kod weryfikacyjny (w razie podania adresu e-mail i numeru telefonu kod weryfikacyjny
zostanie przesłany na adres e-mail), natomiast Usługobiorca zostanie przeniesiony do pola
weryfikacyjnego;
8) Kod weryfikacyjny, o którym mowa w pkt 7) należy podać we wskazanym polu;
9) Po wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego, o którym mowa w pkt 8) należy użyć klawisza
ZALOGUJ lub klawisza ENTER z klawiatury;
10) Po zakończeniu powyższej procedury, Pacjent zostanie poinformowany o pomyślnym
przebiegu Weryfikacji, a po kliknięciu w link ?Pole logowania? zostanie przeniesiony do pola
logowania. W przypadku korzystania z Aplikacji procedura Weryfikacji musi zostać
dokonana na Stronie dostępu.
f) Logowanie ? proces polegający na podaniu numeru Karty lub numeru PESEL we
wskazanych polach i potwierdzeniu hasłem utworzonym w trakcje procesu Weryfikacji.
g) Karta Stałego Klienta/Karta Dostępu do Usługi Wyniki On-line/Karta ? plastikowa karta
służąca do Weryfikacji Usługobiorcy na stronie dostępu do Usługi ?Wyniki On-line?,
posiadająca indywidulany numer, przekazana przez Usługodawcę w trakcje zlecenia badań.
h) Hasło ? indywidulane hasło przekazane Usługobiorcy razem z Kartą, niezbędne do
wykonania Weryfikacji.
i) PIN ? indywidulany numer przekazany Usługobiorcy razem z Kartą, niezbędny do
odzyskania hasła stworzonego w trakcje procesu Weryfikacji.
j) System teleinformatyczny ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, zwanej dalej Ustawa Prawo telekomunikacyjne.
k) Kanał dostępu ? połączenie poprzez sieć Internet z serwerem świadczącym Usługę
?Wyniki On-line?.
l) Usługa Wyniki On-line zwana także Usługą ? usługa wykonywana przez Diagnostykę
poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na
indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo
telekomunikacyjne.

III. Zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wyniki On-line:

1.Diagnostyka, w ramach zlecenia usługi wykonania badania diagnostycznego, świadczy
Usługę ?Wyniki On-line?, polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie
Usługobiorcy wyników badań diagnostycznych. Usługa ?Wyniki On-line? dostępna jest:
? za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus;
? pod adresem: https://csw.diag.pl/OrdersViewCSW/Wyniki.aspx
? pod adresem : https://csw.diag.pl/OrderViewer/
2. Usługa ?Wyniki On-line? świadczona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania.
3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usługi ?Wyniki On-line? są następujące:
?komputer połączony z siecią Internet;
? przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów
hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
?Adres e-mail lub numer telefonu;
lub
?Urządzenie mobilne zawierające system operacyjny Android lub iOS z Aplikacją
Diagnostyka Plus;
? Adres e-mail lub Numer telefonu;
4.Diagnostyka dołoży należytych starań, aby korzystanie z Usługi ?Wyniki On-line? było
możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Diagnostyka
nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników
umożliwia korzystanie z Usługi.
5. Usługodawca zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie
z Usługi ?Wyniki On-line? wiąże się z normalnym, w takiej sytuacji, ryzykiem.
6. Korzystanie z Usługi ?Wyniki On-line? możliwe jest przez 24 godziny na dobę we
wszystkie dni tygodnia.
7. Wyniki niektórych rodzajów badań diagnostycznych ze względów formalnych nie są
dostępne w ramach Usługi ?Wyniki On-line?.

IV. Korzystanie z Usługi Wyniki On-line:

1. Korzystanie z Usługi ?Wyniki On-line? jest możliwe w następujący sposób:
a) dostępu do wyników badań Pacjenta wykonywanych we wszystkich laboratoriach
Diagnostyki ? Centralny Serwer Wyników;
b) dostępu do wyników badań Pacjenta z pojedynczego zlecenia;
c) za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus.
2.Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania Hasła, Numeru PIN oraz hasła ustawionego
w trakcje procesu Weryfikacji w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do Usługi ?Wyniki On-line?
przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem, gdy wynika to z zawinionego działania lub
zaniechania Diagnostyki lub działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy
pomocy których Diagnostyka wykonuje swoje zobowiązania wobec konsumenta.
3. Po 5-krotnym błędnym Logowaniu Usługobiorca zostanie przeniesiony automatycznie do
pola ?Problem z logowaniem?, gdzie będzie mógł odzyskać hasło ustawione w trakcje
procesu Weryfikacji zgodnie z pkt. 4 poniżej.
4. W przypadku utraty utworzonego hasła, w trakcie procesu Weryfikacji, Pacjent w zakładce
?Problemy z logowaniem? po kliknięciu w link ?Przypomni hasło? ma możliwość odzyskania
powyższego hasła, poprzez wybór następujących opcji (w zależności od posiadanych danych)
i wykonanie wskazanych poniżej czynności:
a) Pacjent posiada numer Karty, Hasło oraz PIN:
1. Po wybraniu niniejszej opcji i naciśnięciu klawisza Kontynuuj, Pacjent musi podać numer
Karty, PIN we wskazanych polach oraz utworzyć nowe hasło (hasło musi zawierać co
najmniej 8 znaków, w tym jedna wielka litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny).
2. Po wpisaniu powyższych danych należy zatwierdzić nowe hasło poprzez użycie klawisza
USTAW NOWE.
3. Po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 2) powyżej, Pacjent musi podać numer
PESEL i użyć klawisza WYŚLIJ.
4. Po zakończeniu procesu odzyskiwania hasła, Pacjent będzie miał możliwość logowania na
podstawie nowego hasła.
b) Pacjent podał adres e-mail do korespondencji oraz zna numer Karty:
1. Po wybraniu niniejszej opcji i naciśnięciu klawisza Kontynuuj, Pacjent musi podać numer
Karty lub numer PESEL.
2. Po wpisaniu powyższych danych należy użyć klawisza WYŚLIJ.
3. Na podany adres mailowy zostanie wysłany link (aktywny przez 10 min) do zmiany
hasła, który przenosi do pola ?Zmiana hasła?.
4. Pacjent musi podać nowe hasło (hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym jedna
wielka litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny) i zatwierdzić je używając klawisza USTAW
NOWE;
5. Po zakończeniu procesu odzyskiwania hasła, Pacjent będzie miał możliwość logowania na
podstawie nowego hasła.
c) Pacjent podał numeru telefonu do korespondencji i zna numer Karty:
1. Po wybraniu niniejszej opcji i naciśnięciu klawisza Kontynuuj, Pacjent musi podać numer
Karty lub numer PESEL.
2. Na podany numer telefonu zostanie wysłane hasło tymczasowe niezbędne do odzyskania
hasła.
3. Po otrzymaniu hasła tymczasowego, Pacjent musi kliknąć w link ?Powrót do logowania?
i w wyznaczonych polach podać swój numer PESEL lub numer Karty, a w polu hasło należy
podać otrzymane SMS-em hasło tymczasowe, a następnie użyć klawisza ZALOGUJ.
4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3, Pacjent zostanie przeniesiony do pola
służącego resetowaniu hasła (hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym jedna wielka
litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny). Pacjent musi utworzyć nowe hasło.
5. Po podaniu nowego hasła, Pacjent musi zatwierdzić je klawiszem USTAW NOWE.
6. Po zakończeniu procesu odzyskiwania hasła, Pacjent będzie miał możliwość logowania na
podstawie nowego hasła.
7. W przypadku Usługobiorcy nieposiadającego Karty Dostępu do Usługi ?Wyniki On-line?
lub problemów z logowaniem, ma możliwość skorzystania z Usługi ?Wyniki On-line?
w formie ?Wyniki Badań z pojedynczego zlecenia?, która pozwala na uzyskanie dostępu do
wyników badań na podstawie numeru zlecenia, bez względu na miejsce ich wykonania.
Pacjent w celu skorzystania z Usługi Wyniki on-line w w/w formie, powinien:
? Wejść na stronę www.wyniki.diagnostyka.tarnow.pl i wybrać sposób logowania ?Wyniki
Badań
z pojedynczego zlecenia?;
?W formularzu logowania wpisać numer zlecenia oraz datę urodzenia podaną przy zlecaniu
badania oraz zapoznać się z Regulaminem.
8. Usługobiorca, w celu skorzystania z Usługi ?Wyniki On-line? za pośrednictwem Aplikacji
Diagnostyka Plus, musi wykonać, po zainstalowaniu aplikacji, Weryfikację na Stronie
Dostępu. W razie utraty hasła stworzonego w trakcje procesu Weryfikacji Pacjent ma
możliwość odzyskania hasła zgodnie z pkt. II ust. 4 niniejszego regulaminu.
9. Usługa ?Wyniki On-line? ma charakter wartości dodanej do badania diagnostycznego.
10. Korzystający z Usługi ?Wyniki On-line? ponosi następujące koszty:
? Koszt będący ceną aktywacji Karty;
? Koszt dostępu związany z Kanałem dostępu do Usług.
11. DIAGNOSTYKA zwalnia Usługobiorcę z opłaty aktywacyjnej w wypadku pierwszego
wydania Karty.
12. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez naciśniecie
klawisza ?Zakończ korzystanie z Usługi? (w zakładce Moje dane), po wcześniejszym
wykonaniu Logowania do Centralnego Serwera Wyników (w zakładce Moje dane).
13. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej Usługi ?Wyniki On-line? regulują
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny
świadczonej Usługi i okoliczności faktyczne. Z zastrzeżeniem, że zaprzestanie korzystania
z Usługi ?Wyniki On-line? nie oznacza usunięcia przechowywanych przez Usługodawcę
wyników badań.

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców:

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi ?Wyniki
On-line?, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Usługi ?Wyniki
On-line?:
? ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Usługodawcy;
? z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów
informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie
dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.
3. Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, które
uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usługi ?Wyniki On-line?, jak również za
ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy
telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie
wywołane.
4. Diagnostyka nie ponosi również odpowiedzialności za:
? problemy w funkcjonowaniu Usługi ?Wyniki On-line?, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci
energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy
publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania
i łączy telekomunikacyjnych, których Diagnostyka przy zachowaniu należytej staranności nie
była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec; chyba że problemy
w funkcjonowaniu usługi wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób za
pośrednictwem lub przy pomocy których Diagnostyka wykonuje swoje zobowiązania wobec
konsumentów;
? następstwa korzystania z Usługi ?Wyniki On-line? przez Usługobiorcę niezgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
? korzystanie przez Usługobiorców z Usługi ?Wyniki On-line? w sposób sprzeczny
z Regulaminem lub przepisami prawa;
? utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych okolicznościami, za które Diagnostyka
nie ponosi odpowiedzialności, przy czym Diagnostyka ponosić będzie odpowiedzialność,
jeżeli okoliczności te wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem
lub przy pomocy których Diagnostyka wykonuje swoje zobowiązania wobec konsumenta.
5. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usługi ?Wyniki On-line? w sposób zgodny
z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
6. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań prowadzących do zachwiania
stabilności systemów informatycznych Usługodawcy lub pogorszenia jakości świadczonej
przez niego Usługi ?Wyniki On-line?. W celu zachowania bezpieczeństwa Diagnostyka
przechowuje historię logowania Usługobiorcy.
7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania
przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi ?Wyniki On-line?,
w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony
zdrowia.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji ściśle związanych z wadliwym
funkcjonowaniem Usługi ?Wyniki On-line?. Złożenie reklamacji może nastąpić pisemnie na
adres siedziby Usługodawcy lub poprzez formularz: https://diag.pl/pacjent/kontakt/wyniki-
online/.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail,
numer karty lub numer zlecenia ? w wypadku wyników z pojedynczego zlecenia);
b. wskazanie problemu, w związku z którym składana jest reklamacja.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu i udzieli informacji
pisemnie lub poprzez e-mail, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usług niezwiązanych przedmiotowo
z korzystaniem z Usługi ?Wyniki On-line?, takich jak: skanowanie antywirusowe komputera,
instalacja sterowników drukarki, konfigurowanie parametrów łącza internetowego, testowanie
poprawności pracy sprzętu komputerowego lub jego podzespołów, aktualizacja systemu
operacyjnego.

VII. Polityka prywatności:

1. Diagnostyka zapewnia poufność przesyłanych danych poprzez zastosowanie
odpowiednich narzędzi informatycznych oraz szyfrowania.
2. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców
i ochrony ich danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed
dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację
uprawnień wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
3. Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum
Laboratoryjne Sp. z o.o. (KRS nr 0000007832), ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów.
4. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych w celu
nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. W celu kontaktu z nim udostępnia
się adres e-mail kontaktowy inspektor@diagnostyka.tarnow.pl
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia
korzystania z niniejszej usługi.
6. Przetwarzanie danych odbywa się w celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta
w formie elektronicznej. Przetwarzanie danych odbywa w związku ze świadczeniem usług
zdrowotnych, zarządzaniem tymi usługami, świadczeniem dostępu do wyników
realizowanych badań. Zakres przetwarzanych danych i okres ich przechowywania wynika
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nim podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, za wyjątkiem sytuacji
przewidzianych w przepisach prawa. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: nazwisko
i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL,
a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL ? rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
7. Odbiorcami danych będą podmioty realizujące badania diagnostyczne w imieniu
administratora danych, jak i podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne,
w których dane osoby są przetwarzane.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. W tym celu udostępnia się formularz kontaktowy:
https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
10. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne
z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych, ma prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
11. Po zakończeniu korzystania z Usługi ?Wyniki On-line? przez Usługobiorcę Diagnostyka
nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorców, za wyjątkiem tych danych, które
są:
? niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
? dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy.
VIII. Ochrona praw własności intelektualnej:
1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi ?Wyniki On-line?,
w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków
towarowych przysługują Diagnostyce oraz podmiotom, z którymi Diagnostyka zawarła
stosowne umowy.
2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.
Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych
treści bez zgody Diagnostyki jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
IX. Cookies:
1. W trakcje świadczenia Usługi, Diagnostyka korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Pacjentów z przeznaczeniem
polepszenia jakości korzystania ze Stron Dostępu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Pacjentów pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Pacjentów.
5. Pacjenci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych systemu.
7. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności
Google Analytics.
8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
? czas nadejścia zapytania,
? czas wysłania odpowiedzi,
? nazwę stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
? informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
? adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Pacjentów (referer link),
? informacje o przeglądarce Pacjenta,
? Informacje o adresie IP.
11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Strony
Dostępu.
12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
13. Jeśli Pacjent nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki
z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić,
a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
X. Postanowienia końcowe:
1. Diagnostyka zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu,
dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania
Usługobiorców.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia
obciążeń Pacjentów i nie będą naruszały interesów;
b) zmiany możliwości technicznych oraz
c) zmiany przepisów prawa;
w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez
Diagnostykę usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą
go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
4. Prawem właściwym jest prawo polskie.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami
zawartych przez Diagnostykę indywidualnych umów dotyczących świadczenia Usługi
?Wyniki On-line? pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

Nasza specjalność

Pakiety badań laboratoryjnych

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowanymi pakietami, które dostosowaliśmy do potrzeb naszych Pacjentów.